ஒரு நிழற்படக் கலைஞனும்
அமெரிக்க அலுவலக வடிவமைப்பாளனும்
வெப்பம் காரணமாக சந்திக்கும்பொழுது
கொள்முதலை எங்கே வைப்பது
கொட்டிக்கிடக்கின்ற
தொன்மங்கள்மீது
அதன் புதிய படிமங்களை
எங்கே விலை கூறுவது
காற்று பலம்கொண்டு மழையாகவும்
குளிராகவும்
வெப்பமாகவும்
பயமுறுத்தும்போது
அவன் நிழற்படங்கள் பற்றி பேசுகிறான்
வழக்கறிஞர்
நஷ்ட ஈட்டுத் தொகைக்கு
நீதிமன்றம் வரும்படி அழைக்கும்போது
அலுவலக வடிவமைப்பாளன்
தன் குளிர்கால மதுவை
நிழற்படத்தில் காண்கிறான்
பிறகும்
பேய்மழை வலுத்துக்கொண்டிருக்கிறது

- விஸ்வநாதன் கணேசன்

Pin It