மாவீரர் நாள் தொடங்கிய ஆண்டு: 1989

முதல் மாவீரர்: சங்கர் (27/11/82)

முதல் சைனைடு அருந்திய போராளி: பாகின் (18/05/84)

முதல் பெண் போராளி : மாலதி (10/10/87)

முதல் பெண் கரும்புலி : அங்கையர்கன்னி (16/08/94)