ஆற்றின் நடுவே குறுகி
நீண்டிருக்கும் நீர்ப்பாறையை
தொட்டு வருவது தான் போட்டி
தொடுவதற்கு முன்னமே
தொட்ட நினைப்போடு
திரும்புகிறவர்கள் அதிகம்
தொட்டு விட்டு
தொட்டோமா இல்லையா
குழம்புகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள்
தொட்ட பிறகு திகைத்து
மூச்சிரைத்து
அங்கேயே நிற்பவர் சிலர்
தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்து
தோற்றோரும் உண்டு
தொட்டும் தொடாமல்
தொட்டது போல
தொடத் தொட
தடதடக்கும் அதே போட்டியில்
நீர்ப்பாறையும் தொட்ட
ஒருவனைத் தான்
போட்டி முடிந்தும்
தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்

- கவிஜி

Pin It