சிந்தின வியர்வை 

கழித்த சிறுநீர் 

களைப்பாறி படுத்துருண்ட 

வயல்வெளி 

கைக்கால் கழுவின தண்ணீரென 

வேலைத் தளத்தில் 

இவையனைத்தும் சிறிதேனும் 

மொத்தமாய்க் கலந்திருக்கு 

உங்கள் அகோரப் பசியின் 

ஆகார உணவில்... 

நீங்கள் 

எங்களைத் தீண்ட வேண்டாம்...