Keetru "மறந்து கொண்டே இருப்பது
 மக்களின் இயல்பு
 நினைவுபடுத்தித் தூண்டிக் கொண்டே
 இருப்பது எம் கடமை"
KeetruRebelAmbedkar
�������Ǫ� �ǚ�������

4. ����� ������ȕ� ��Ȫͪ�� �Ÿ͟��͚��� ��ͤ���ͤ��͕� ��������

Ambedkar

��� ����� ������ �Ư�� ��͟�ͪ�� �Ư��ͱ��� ������͕, ���� ������� ��Ȫͪ��� ��͟�� �ˤ�� �����ȕ�ȕ� �ʣ͟��ͳ��. ��� ��� ����ͤ ��͚����� ���� ��������ǩ�. ����ͤ��͕��͟��, ��ͯ ������ ������������ �������� �Ư�� ���͟�͕��, ���������� ��ȵ���� �ǰ�� ����ȯ��� ���� �ʕ��͕�ͪ�͟��ͳ��. ��� ����� ����, ��ͩ��ȯ ���ȕ�� ������� ��Ȫͪ��� ��͟�ͪ�� �Ƶ͵�� �Ư�ͪ���ͤ������ ��Ͳȯ� ��ͪ�ȕ� ��͕����͕��� �ʱ��ͪ� ��ͤ ����� �������͕����.

��� ����� ���� ������� ��Ȫͪ��� ��͟�ͤ��� ����� �Ưͤ��ͳ��ͱ� ������ ���ȯ��� ���ȵDZͱ ������������, ��ͤ ����� ���ȯ��� ���� �Ư�� ���͟�͕�ȯ��� ��͕������� �Ư��ͱ��� ������͕��, ���� ���͕�� �Ưͯ��, ���� ���͕�� �Ưͯ ���������� ��ȵ���͕��� ����ͤ��� �Ưͯ�� ������ �������� �Ʊͱ��ͳ���.

��� ���͟� ������� ��͟ ��Ȫͪ� �Ÿ͟��͚��� ��ͤ���ͤ� ����� �š͚���� �ʣ͟� ���ͱ�ͪ�͟��ͳ��. ��͕���� �ǰͨͤƟ��͕�ͪ�͟ ����� ���� ��ͯ ���� ��ͩ��ȯ �������ͤȪ� ���ͪ���ͤ� ���� ���͕�� �Ư͵��, ���� �Ÿ͟��͚��� ��ͤ���ͤȯ� �Dz��͕������� ���ͱ� ���������.

����, ��ͯ ������ ��ͤ �������ͤ� ��� ��ȯ�ȕ͕��� �ʣ͟� ������ �����ͤ ������������. 277� ����, "������� ��Ȫͪ��� ��͟�ͤ��� ��ͳ ����ȕ�� �����ȯ���� �������͕ �ǣ͟���� ��ͯ ������ ����� ����. ������� ��Ȫͪ��� ��͟�� ����͕���͕�ͪ�͟�, ����� ���ͪ�͟��ͳ��ͱ� ���ȵDZͱ�� �������� ��ͱ ���� ��� ������ͤ��� ��ͪ��������, ������� ��Ȫͪ��� ��͟�ͤ��� ���͚��ȯȪ� �������͕, ���������� ��ȵ�� �������� ��͵���͕ȯ� ��������� �ʣ͟�, �DZ� ��ȯ��� ��ͮ���� ���Ȫ� ���� ���͕�� �Ưͯ����'' ��͕����.

��͕�, "�DZ� ��ȯ���' ��ͱ �ʟ��, ���� ���������� ��ȵ���͕� ���� ���� �������ͤȤ� ������͕�� �����͕�ͪ����Ͳ�. �����, ����� ������ ������ ��ͩ��ȯ ��͵���͕ȯ� ���������� ��ȵ���͕� ����͕ �����ͪ�� ��Ͳ�� ����� ���ȯ���, ���������� ��ȵ���� �Ư�ͪ��� ����ͤ����ͱ ��� �������� �Ư�ͪ���� ��Ȩͤ� ���������. ����, ���������� ��ȵ�� ��ͩ��͚ȯ�� ���ͤ��ͤ� ��ͤ ������ ����͕ �����͕� ��� �Ưͯ�� ��ͤ�� �ʟ�� �����͕�ͪ�͟��ͳ��.

�����, ��ͤ ��͟�� ���ȕǟ������, ��͕���� ��������͕�� ������� ������� ��� ���ͤͤ��� �ʳͳ����, ����� ������� ���ͪ�ͤ��͕ ��ͯ ������ ��ͪ����� ���ͪ���ͤ�ͪ���� ���� ��ͳ�ȯ��� ���� ��͕� ���͕��ǩ�. ��� �ǰ�ͤ���, ���� ��͟� �ʤͤ ������� ��͟ ��Ȫͪ��� ���� ����������� �Ÿ, ���ȕǟ���� ���ͪ���ͤ�� �Ÿ�� �������ͤȯ� ��ͯ ���� �ʣ͟��ͳ�ȯ��� ���� ��͕� ���͟��� ���͟ �����ͪ����ǩ�. ��� �˚��� �´�� ��������� ����, �DZ� ��� ��͟�͕���� ���ͪ���ͤ�� �Ÿ�� ��͟����� �ʳͳ �ǣ͟����� 277� ��� ���� ��������ǩ�.

���� ������� ��Ȫͪ��� ��͟�� �����ȯ���� �˲͵� ��Ȩͤ��ͳ�� ��ͱ ���� ����������ͳ ������ͤ���, �����͕� ���� ���������� ��ȵ��, 1. ����� ���� �Ưͤ��ͳ ������ȯ���, ���� �ʰ��͟� ��͚���͕ȯȯ��� �Ƴ���� �ǣ͟���. 2. ���������� ��ȵ���� ��͚���͕� ����͕���͕�ͪ���ǯ�����, ��ͤ ������ͤ��� �ǰͤ�� ���ͤ� ��͕���� �����ͪ�ͤ��͕���͕, ��͕�� ��͕�� �ǵȕ�� ����Ȥͤ��� �ʳͳ �ǵȯ�� ������͕ȯ� ���������� ��ȵ�� �DZ͕ʳͳ �ǣ͟���.

��ͤ ���͟� ���ȕ�ȯ��� ��ͪ�ͤ�ͪ�͟ ����� ���� ����͕���͕��ǯ�����, ���������� ��ȵ�� ��ͤ ����� ���Ȫ� ���� ���͕�� �Ưͯ����. ���� ������� ��Ȫͪ��� ��͟�� �������� ���ȯ��� ��ȕ͕�ͪ�͟��ͳ��. ����, ����� ������ �˲͵��͕� ���� ���������� ��ȵ�� ���͟��� ��͕����� ������ �DZ͕ʳͳ��� ��ȯ��� ������͚ ��͟�ȯ�� �ǰͤ�� �²�� ���͵���� ��� �Ưͯ�ͪ�͟��ͳ��.

�������Ǫ� ���͟�� ��ͪǤ͕�� ��͕�� �²� �ʕ��ͪ�' : 13 ��͕�� : 1031


நண்பருக்கு இப்பக்கத்தைப் பரிந்துரைக்க...

படைப்பாளிகளின் கவனத்திற்கு...

கீற்று இணையதளத்திற்கு தங்களது படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: [email protected]. வேறு எந்த இணைய தளத்திலோ, வலைப்பூக்களிலோ வெளிவராத படைப்புகளை மட்டுமே கீற்றிற்கு அனுப்பவும். அப்படியான படைப்புகள் மட்டுமே கீற்றில் வெளியிடப்படும்.


Tamil Magazines
on keetru.com


www.puthuvisai.com

www.dalithumurasu.com

www.vizhippunarvu.keetru.com

www.puratchiperiyarmuzhakkam.com

http://maatrukaruthu.keetru.com

www.kavithaasaran.keetru.com

www.anangu.keetru.com

www.ani.keetru.com

www.penniyam.keetru.com

www.dyfi.keetru.com

www.thamizharonline.com

www.puthakam.keetru.com

www.kanavu.keetru.com

www.sancharam.keetru.com

http://semmalar.keetru.com/

Manmozhi

www.neythal.keetru.com

http://thakkai.keetru.com/

http://thamizhdesam.keetru.com/

மேலும்...

About Us | Site Map | Terms & Conditions | Donate us | Advertise Us | Feedback | Contact Us
All Rights Reserved. Copyrights Keetru.com