இடம்: பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன கேட்போர் கூடம், கொழும்பு
காலம்: 15- 08- 2010, நேரம்: பி.ப 4.30 

தலைமை:

நீர்வை பொன்னயன்
 
விமர்சன உரைகள் :

பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா  
கலாநிதி செல்வி திருச்சந்திரன்  
திரு. செ. கிருஷ்ணா

 
பதிலுரை:

திரு லெனின் மதிவானம்

ஏற்பாடு : இலங்கை முற்போக்குக் கலை இலக்கிய மன்றம்