கடுகு (Brasicca juncea)
கடுகைத் தேனுடன் அரைத்துக் கட்டிகளுக்குப் பூசி வர கட்டிகள் உடையும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

கடுகு (Brasicca juncea)

கடுகைத் தேனுடன் அரைத்துக் கட்டிகளுக்குப் பூசி வர கட்டிகள் உடையும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It