புதினா (Mentha sativa)
புதினாவைத் துவையல் செய்து உண்டுவர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்று வலி, செரியாமை ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

புதினா (Mentha sativa)

புதினாவைத் துவையல் செய்து உண்டுவர வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்று வலி, செரியாமை ஆகியன குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It