கண்டங்கள்

சிகரம்

உயரம்  (மீ)

ஆசியா

எவரஸ்ட்

8,848

ஆப்பிரிக்கா

கிளிமஞ்சாரோ

5,963

தென் அமெரிக்கா

அகோன்காகுவா

6,959

வட அமெரிக்கா

மெக்கின்லே

6,194

ஐரோப்பா

எல்பிரஸ் மலை

5,633

அண்டார்டிகா

வின்சன் மாசிஃப்

4,897

ஒஷியானியா

புன்கேக் ஜெயா

4,884

 

கண்டம் வாரியாக தாழ்ந்த பகுதி

கண்டங்கள்

முகடுகள்

உயரம்  (மீ)

ஆசியா

கருங்கடல்

396.8

ஆப்பிரிக்கா

அஸ்ஸாம் ஏரி

156.1

வட அமெரிக்கா

சாவு பள்ளத்தாக்கு

85.9

தென் அமெரிக்கா

வால்டெஸ் தீபகற்பம்

39.9

ஐரோப்பா

காஸ்பியன் கடல்

28.0

ஒஷியானியா

இயர் ஏரி

15.8

 தீபகற்பங்கள்

தீபகற்பங்கள்                   பரப்பு ஆயிரம்  (ச.கி.மீ)

அரேபியன்                               32,50,000

தென் இந்தியா                             20,72,000

அலாஸ்கா                                15,00,000

லப்ரடார்                                  13,00,000

ஸ்கேன்டிநேவியா                          8,00,300

எபெரியன்                                5,84,000

Pin It