மூட்டுவலி குறைய...
முடக்கறுத்தான் (Cardiospermum helicacabum)
முடக்கறுத்தான் இலைகளை இரசமாகச் செய்து உணவில் சேர்த்துவர கைகால் குடைச்சல்,மூட்டுவலி ஆகியன குறையும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

முடக்கறுத்தான் (Cardiospermum helicacabum)

முடக்கறுத்தான் இலைகளை இரசமாகச் செய்து உணவில் சேர்த்துவர கைகால் குடைச்சல்,மூட்டுவலி ஆகியன குறையும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It