இரும்புச்சத்து அதிகமாக...
செம்பரத்தை (Hibiscus rosa-sinensis)
செம்பரத்தை(செம்பருத்தி) பூவைத் தேனில் ஊற வைத்துக் கொண்டு தினம் இருவேளை ஐந்து இதழ்களை உண்டு வர குருதி தூய்மையாகும்; இரும்புச்சத்து அதிகமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

செம்பரத்தை (Hibiscus rosa-sinensis)
செம்பரத்தை(செம்பருத்தி) பூவைத் தேனில் ஊற வைத்துக் கொண்டு தினம் இருவேளை ஐந்து இதழ்களை உண்டு வர குருதி தூய்மையாகும்; இரும்புச்சத்து அதிகமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It