தமிழக மீனவத் தோழனே
வலைக் கருவிக்கு இணையாக
கொலை கருவி கொண்டுபோ!

துடுப்புக்குத் துணையாக
துப்பாக்கி கொண்டுபோ!

எரிபொருளுக்கு ஏதுவாக
வெடிபொருள் கொண்டுபோ!

இனி,
இந்தியக் கடலில்
வலை விரித்துப் பிழைக்க முடியாது
தலை அறுத்துப் பிழைத்து கொள் என்று
உன் தலைமுறைக்கு சொல்லி வை.
சிங்கள கடற்படை காடையர்க்கு
நடுக்கடலில் கொள்ளி வை!

ஆழ்கடலில் ஏதிலியாக
அப்பாவி தமிழன் உயிர் அடங்கியது.
மானங்கெட்ட இந்தியக் கடற்படை
இதுவரை எவர் மயிரைப் பிடுங்கியது.

இத்துப்போன இந்தியத்தால்
செத்துப்போன தமிழர் எத்தனைப் பேர்?

குறை ஆண்மை கொண்ட கூட்டம்
இறையாண்மை பேசும் இனி தயங்காதே
சிங்கள எல்லை நோக்கி
தன்மான தமிழ்ப் படை திரளட்டும்.

தடுக்க முடியாது
இந்தியக் கடற்படை திணவூட்டும்
கடற்படையின் திணறல் கண்டு
சிங்கள பேடிப்படை மிரளட்டும்
செந்தமிழன் காலடியில்
செந்நாய்களின் தலை உருளட்டும்

செந்நாய்களின் தலை பார்த்து
தாலி இழந்த தமிழச்சிகளின்
தணல் மனம் குளிரட்டும்

- நா.செந்திசை, புழல் நடுவண் சிறை

Pin It