காஷ்மீரத்தில்
அந்நியர்கள்
கால்பதிக்க
அனுமதியோம்!
 அருணாச்சலத்தில்
 சீன அத்துமீறலுக்கு
 ஆர்ப்பரிப்போம்!...
தமிழ்நாட்டுக்
கச்சத் தீவை
இலங்கைக்குத்
தாரை வார்ப்போம்..!

 நாங்கள் இந்தியர்கள்!?

Pin It