அறுக்கப்பட்ட
ஞாபகமொன்றின் தலை
உருட்டிவிடப்படுகிறது

அது
உருளும் தளங்களை
முத்தமிட்டுக்கொண்டே செல்கிறது

இரத்தம்
பீசசிப் பயணித்த
பாதைகள்
பல கதைகள் சொல்லலாம்

ஆனால்
வாழ்கையின்
உயிரிலிருந்து
அது பிரிக்கப்படுவதைக் குறித்து
அதற்க்கு சொல்லாததுவரை

செல்லும்
தளங்களிலுள்ள
வேறு ஞாபகங்களுக்கு
ஒரு விளையாட்டுப்பொருளாக
அது இருந்து விடக்கூடும்

அந்த ஞாபகத்தின்
தலையற்ற
அந்த சடலத்திற்கு
இந்த வகையிலான
சிந்தனைகள் எதுவும்
மீதமாகுவதில்லை

- கலாசுரன்

Pin It