இல்லை. இது முற்றிலும் தவறான தகவல். உடலுறவுக்குப் பின் உடனே சிறுநீர் கழித்தாலும், கர்ப்பமடைவதற்கான அனைத்து சாத்தியங்களும் உள்ளன. சிறுநீர்ப்பை வீக்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வேண்டுமானால் கொஞ்சம் குறையலாம். முறையான குடும்பக் கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள் மட்டுமே கர்ப்பத்தைத் தடுக்கும்.

Pin It