தாளிசபத்திரி   (Taxus buccata)
தாளிசபத்திரி சூரணத்தைத் தேன் கலந்து தினம் 1/2 முதல் 1 கிராம் சாப்பிட்டு வர இருமல், இரைப்பு ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

தாளிசபத்திரி   (Taxus buccata)

தாளிசபத்திரி சூரணத்தைத் தேன் கலந்து தினம் 1/2 முதல் 1 கிராம் சாப்பிட்டு வர இருமல், இரைப்பு ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It