கடுக்காய் (Terminalia chebula)
கடுக்காயைக் கொட்டை நீக்கித் தோலைச் சூரணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதனில் 1/2 கிராம் முதல் 1 கிராம் தினம் இருவேளை உண்டுவர வயிற்றுப்போக்கு குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

கடுக்காய் (Terminalia chebula)

 

கடுக்காயைக் கொட்டை நீக்கித் தோலைச் சூரணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதனில் 1/2 கிராம் முதல் 1 கிராம் நாளும் இருவேளை உண்டுவர வயிற்றுப்போக்கு குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It