ஏலம் (Elatteria cardamomum)
ஏலவரிசியை நன்கு சூரணம் செய்து ஒரு சிட்டிகை இளஞ்சூடான பாலில் கலந்து பருகிவர அசீரணக் கோளாறுகள் தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

ஏலம் (Elatteria cardamomum)

ஏலவரிசியை நன்கு சூரணம் செய்து ஒரு சிட்டிகை இளஞ்சூடான பாலில் கலந்து பருகிவர அசீரணக் கோளாறுகள் தீரும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It