துத்தி (Abutilon Indicum)
துத்தியின் இலைகளை நெய்யில் வறுத்து உண்டு வர மூலம் குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

துத்தி (Abutilon Indicum)
thuththi

துத்தியின் இலைகளை நெய்யில் வறுத்து உண்டு வர மூலம் குணமாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It