திப்பிலி (Piper Longum)
திப்பிலியை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணித்து வைத்துக்கொண்டு 1/2 முதல் 1 கிராம் தினமும் இருவேளை தேனுடன் உண்டுவர தொண்டைக்கட்டு, கோழை,குரற்கம்மல்,சுவையின்மை,சுரம் ஆகியன நீங்கும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

திப்பிலி (Piper Longum)thippili

திப்பிலியை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணித்து வைத்துக் கொண்டு 1/2 முதல் 1 கிராம் தினமும் இருவேளை தேனுடன் உண்டுவர தொண்டைக்கட்டு, கோழை, குரற்கம்மல், சுவையின்மை, சுரம் ஆகியன நீங்கும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

Pin It