• இன்சுலின் – இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் குறைக்கிறது.
  • அட்ரினலின் – பயம் சார்ந்த உணர்வுகள் மற்றும் இதயத் துடிப்பினை கட்டுப்படுத்துகிறது.
  • தைராக்சின் – எலும்பு மற்றும் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.
  • பாராதார்மோன் – இரத்தத்தின் கால்சியத்தை நிலைநிறுத்துகிறது.
  • புரோலாக்டின் – பால் சுரப்பியில், பால் சுரத்தலை ஊக்குவிக்கிறது.
  • ஆக்ஸிடோசின் – குழந்தை பிறப்பின்போது கருப்பையை சுருங்கச் செய்கிறது.
  • புரோஜெஸ்டிரான் – கருப்பை வளர்ச்சிக்கு கர்ப்ப காலம் முழுவதும் பயன்படுகிறது.
  • ஈஸ்ட்ரோஜன் – பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சியில் பங்கேற்கிறது. பெண்மைத் தன்மைக்கு காரணமாகிறது.
  • டெஸ்ட்ரோஜன் – ஆணின் விந்து உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது; ஆணின் விடலைப் பருவ மாற்றங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
Pin It