செண்பகம் (Michaelia champaka)
செண்பக மலர்களை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணம் செய்து கொண்டு 1 முதல் 2 கிராம் இரவில் உண்டு வர, நன்கு உறக்கம் உண்டாகும்; உடல் அயர்ச்சி தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
செண்பகம் (Michaelia champaka) 

செண்பக மலர்களை நெய்யில் வறுத்துச் சூரணம் செய்து கொண்டு 1 முதல் 2 கிராம் இரவில் உண்டு வர, நன்கு உறக்கம் உண்டாகும்; உடல் அயர்ச்சி தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
Pin It