நோயாளி: டாக்டர் ..எனக்கு மூணு நாளா சரியான இருமல்...


டாக்டர்: மூணு நாளா சும்மவாவ இருந்தீங்க ?


நோயாளி: இல்ல டாக்டர் இருமிட்டுதான் இருந்தேன்

Pin It