கசகசா  (Papaver somniferum)
ஒரு கிராம் கசகசாவைப் பாலிலிட்டுக் காய்ச்சிக் குழந்தைக்குக் கொடுக்க நல்ல தூக்கமுண்டாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்துகசகசா  (Papaver somniferum)

கசகசா  (Papaver somniferum)

ஒரு கிராம் கசகசாவைப் பாலிலிட்டுக் காய்ச்சிக் குழந்தைக்குக் கொடுக்க நல்ல தூக்கமுண்டாகும்.

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It