கசுதூரி மஞ்சள்

 

கசுதூரி மஞ்சளைச் சூரணம் செய்து 1/2 கிராம் முதல் 1 கிராம் வரை உண்டு வர வியர்வை நாற்றம், சொறி, சிரங்கு ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
கசுதூரி மஞ்சளைச் சூரணம் செய்து 1/2 கிராம் முதல் 1 கிராம் வரை உண்டு வர வியர்வை நாற்றம், சொறி, சிரங்கு ஆகியன குணமாகும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

 

 

Pin It