சிறுகீரை  (Amaranthus sp.)
சிறுகீரையை உணவுடன் சேர்த்து உண்டு வர உடற்பலம் உண்டாகும்
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

சிறுகீரை  (Amaranthus sp.)

சிறுகீரையை உணவுடன் சேர்த்து உண்டு வர உடற்பலம் உண்டாகும்

(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)

Pin It