புன்மை அறுபட

போலிமை நொறுங்கிட

பொய்மை ஆட்சி

பொடிபடப் பொடிபட,

போற்றரும் தமிழ்நெறி

பரவிடப் பரவிட

பொருந்தும் நல்லறம்

பொலிவுறப் பொலிவுற

பொன்நேர் கலைஞர்

புகழ் மொழி சீர்தர

பொழிலாய்த் தமிழகம்

புதுமணம் தூவிட

பொங்கலே! வா நீ

பொழிக இன்பமே!

Pin It