பிரண்டை (Vitis quadrangularis)
பிரண்டைக் கொழுந்தை நெய்யில் வதக்கித் துவையல் செய்து உணவுடன் உண்டுவர சுவையின்மை தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
பிரண்டை (Vitis quadrangularis)  
பிரண்டைக் கொழுந்தை நெய்யில் வதக்கித் துவையல் செய்து உணவுடன் உண்டுவர சுவையின்மை தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)