சிற்றாமுட்டி (Sida cardifolia)
சிற்றாமுட்டிச் சமூலத்தை நல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்து வைத்துக்கொண்டு மேலே பூசிவரக் கைகால் வலி,மூட்டு வலி ஆகியன தீரும்
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
சிற்றாமுட்டி (Sida cardifolia) 

சிற்றாமுட்டிச் சமூலத்தை நல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்து வைத்துக்கொண்டு மேலே பூசிவரக் கைகால் வலி,மூட்டு வலி ஆகியன தீரும்
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)