எங்க 'ஆ' காட்டுங்க பாக்கலாம்!

 

ஏன் டாக்டர் நீங்க 'ஆ' பார்த்ததே இல்லையா?