பெயர்                                        நாடு/கண்டம்                        நீளம் (கி.மீ)

நைல்                                         ஆப்பிரிக்கா                                  6,650

அமேசான்                           தென் அமெரிக்கா                           6,437

river_370மிசிசிபி-மிசெளரி                   அமெரிக்கா                                6,020

யாங்ட்சே கியாங்                       சீனா                                         5,494

ஸ்னேக்                                   அமெரிக்கா                                 1,670

டோகன்டின்ஸ்                    தென் அமெரிக்கா                      1,610

ரைன்                                            ஐரோப்பா                                 1,320

லோயிர்                                     பிரான்ஸ்                                   1,020

ரோன்                                          ஐரோப்பா                                     800

தேம்ஸ்                                      பிரிட்டன்                                      340

உலகத் தீவுகள்

தீவு பெயர்                             இருப்பிடம்                   பரப்பு (கி.மீ)

ஆஸ்திரேலியா                   இந்தியன் கடல்                 76,82,300

கிரீன்லாந்து                             ஆர்டிக் கடல்                   21,75,600

நியூகினியா                                 பசிபிக் கடல்                     7,92,500

போர்னியோ                            இந்தியன் கடல்                  7,25,545

மலாகாசி குடியரசு                இந்தியன் கடல்                   5,87,000

பேஃபின் தீவு                             ஆர்டிக் கடல்                        4,76,065

சுமத்ரா                                        இந்தியன் கடல்                    4,27,300

ஹோன்ஷு                                 பசிபிக் கடல்                       2,27,400

பிரிட்டன்                                        அட்லாண்டிக்                    2,18,041

விக்டோரியா தீவு                       ஆர்டிக் கடல்                      2,17,300

எலியஸ்மியர் தீவு                      ஆர்டிக் கடல்                     1,96,236

செலபெஸ்                                     இந்தியன் கடல்                  1,89,035

தென் தீவு                                          நியூசிலாந்து                     1,50,460

ஜாவா                                            இந்தோனேஷியா                1,26,700

வட தீவு                                               பசிபிக் கடல்                    1,14,687

கியூபா                                              கரீபியன் கடல்                  1,14,522

நியூஃபௌலாந்து                     அட்லாண்டிக் கடல்             1,08,900

லூசான்                                              பசிபிக் கடல்                      1,04,688

ஐஸ்லாந்து                                அட்லாண்டிக் கடல்               1,03,400

மினடானோ                                           மே. பசிபிக்                      94,226

அயர்லாந்து                               அட்லாண்டிக் கடல்                 82,460

ஹோக்கைடோ                             பசிபிக் கடல்                          77,900

ஹிஸ்பானியோலா                      கரீபியன் கடல்                    76,192

சகாலின்                                              பசிபிக் கடல்                        74,060

தாஸ்மேனியா                                  பசிபிக் கடல்                        67,900

இலங்கை                                         இந்தியன் கடல்                      65,600