திராட்சை (Vitis vinifera)
திராட்சையைக் கொட்டை நீக்கி அதன் 10 மி.லி சாற்றுடன் தேன் கலந்து தினம் உண்டு வர குருதி தூய்மையடையும்; மலக்கட்டுத் தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)
திராட்சை (Vitis vinifera)
திராட்சையைக் கொட்டை நீக்கி அதன் 10 மி.லி சாற்றுடன் தேன் கலந்து நாளும் உண்டு வர, குருதி தூய்மையடையும்; மலக்கட்டுத் தீரும்.
(தமிழக அரசு வெளியிட்ட 'இந்திய மருத்துவ முறைகள்' என்னும் நூலிலிருந்து)